Odbudowa mostu w miejscowości Niewiadoma w ciągu drogi gminnej Nr 390607W w km 3+717

Inwestycja: Odbudowa mostu w miejscowości Niewiadoma w ciągu drogi gminnej Nr 390607W w km 3+717.

Okres realizacji: sierpień-grudzień 2012

Opis inwestycji:
Przedsięwzięcie polega na odbudowie infrastruktury mostu na rzece Cetyni w ciągu drogi lokalnej gminnej Nr 390607W w km 3+717 łączącej zabudowę miejscowości Niewiadoma. Inwestycja ma na celu przywrócenie możliwości eksploatacyjnych infrastruktury dla ruchu samochodów osobowych i ciężarowych z nośnością obiektu mostowego do 30 Mg. Nawierzchnia drogowa na długości przęsła mostu była zniszczona, spękana i nie uszczelniała podbudowy nad izolacją przęsła mostu.

Realizowana odbudowa ma na celu usunięcie istniejącej uprzednio konstrukcji mostowej i wykonanie nowego mostu, który zapewni odpowiedni komfort i bezpieczeństwo pieszym i zmotoryzowanym korzystających z drogi lokalnej gminnej nr 390607W. Budowa zakłada wykonanie konstrukcji ramowej, jednoprzęsłowej o ustroju nośnym stalowożelbetowym, posadowionej bezpośrednio na fundamentach żelbetowych wykonanych w skrzyniach ze ścianek szczelnych stalowych.

Korekcie zostanie poddana także niweleta drogi w obrębie dojazdów mająca na celu zapewnienie odpowiednich spadków drogi przed i za mostem. Ma być wykonane poszerzenie jezdni na dojazdach wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na dojazdach z obu stron mostu o łącznej długości wraz z mostem ok. 200 m. Po zewnętrznej stronie drogi w kierunku Niecieczy projektuje się wykonanie przedłużenia istniejącego chodnika dla pieszych z kostki brukowej do samego mostu. Krawędź jezdni na dojazdach na długości po 9,0 m zostanie zabezpieczona poprzez wbudowanie krawężnika betonowego drogowego. W obrębie dojazdów  do mostu, na przedłużeniu barieroporęczy montowanych na obiekcie, projektuje się wbicie barier drogowych. Stożki skarpowe przy obiekcie zostaną poddane reprofilacji, a następnie umocnione poprzez humusowanie i obsiane trawą. Na skarpie nasypu drogowego od strony dolnej wody zostanie wykonany bieg prefabrykowanych schodów skarpowych z poręczą.  Koryto rzeki Cetyni oraz przestrzeń podmostowa na długości 20,0 m zostanie umocnione materacami gabionowymi na warstwie geowłókniny separacyjnej. Na końcach umocnienia zostanie wbita palisada z kołków faszynowych. Podstawowe parametry przebudowanego mostu:

– długość konstrukcji pomostu – Lk = 14,00 m,

– szerokość całkowita – Bc = 8,85 m,
– szerokość użytkowa – Bu = 7,25 m,
– szerokość jezdni – Bj = 5,50 m,
– szerokość chodników – Bch = 1×1,25 m,
– światło poziome – Hpz = 12,0 m,
– światło pionowe – Hpnmin = 1,56 m,
– kąt skosu α = 70°.

W wyniku przebudowy mostu poprawi się stan techniczny drogi oraz zwiększy się bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego na przedmiotowym obiekcie.

W celu dotrzymania warunków technicznych i jakościowych planowanych robót oraz dotrzymania bezpieczeństwa w utrzymaniu rzeki Cetyni w okresach powodziowych, wycince mogą podlegać tylko drzewa wyrosłe na obecnych brzegach rzeki Cetyni w rejonie mostu oraz krzaki.

Termin realizacji: 21 grudnia 2012 r.

Koszt wykonania inwestycji: 1 235 486,00 zł

Inwestycja realizowana jest na podstawie Promesy przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, ze środków przyznanych z budżetu państwa dla jednostek samorządy terytorialnego na zadanie związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych w wysokości 851 560,00 zł.

Przed budową:

W trakcie budowy:

Dodaj komentarz

Skip to content