Wyszkoleni strażacy OSP – bezpieczna Gmina Sabnie

Tytuł projektu: „Wyszkoleni strażacy OSP – bezpieczna Gmina Sabnie”

Beneficjent: Gmina Sabnie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Niecieczy

Okres realizacji: 1 września  2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Wartość projektu: 49 950 zł.

Dofinansowanie Unii Europejskiej i Budżetu Państwa: 49 950 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem ogólnym projektu jest wzrost kwalifikacji 12 strażaków OSP do końca grudnia 2012 r. z terenu gminy Sabnie do niesienia pomocy mieszkańcom gminy.

Projekt skierowany jest do: członków jednostek OSP z terenu Gminy Sabnie, będących jej mieszkańcami i woj. Mazowieckiego.

W ramach projektu przewidziano:

  • blok szkoleniowy – na początku wdrażania projektu będzie rekrutacja uczestników. Kandydaci będą wyłonieni spośród członków jednostek OSP z Gminy Sabnie na podstawie zgłoszeń, konsultacji z zarządami poszczególnych jednostek. Zachęcamy do brania udziału kobiet w projekcie! Pierwsze szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej skierowany do wszystkich uczestników odbędzie się w strażnicy OSP Nieciecz. W ramach szkolenia  zaplanowano zakup apteczek pierwszej pomocy dla wszystkich uczestników projektu. Zostanie przeprowadzony kurs w zakresie prawa jazdy kat. C. Szkolenia zakończą się wydaniem uprawnień.
  • zapoznanie z historią i dziedzictwem ruchu pożarniczego oraz integracja – na grudzień 2012 zaplanowano wyjazd 12 uczestników projektu do Muzeum Pożarnictwa w Warszawie. Celem wycieczki będzie poznanie historii pożarnictwa, podkreślenie ważnej roli straży pożarnych w środowisku w którym działają oraz historii idei niesienia pomocy innym. Główny cel wyjazdu – popularyzacja idei pożarnictwa wśród kobiet i zachęcanie do wstępowania do OSP. Przewidziano także udział w spektaklu teatralnym.   

Osoby do kontaktów w sprawach projektu:

Paweł Nasiłowski

Biuro projektu:

Urząd Gminy Sabnie
pokój nr 9 (parter)
ul. Główna 73
08-331 Sabnie

Tel.: 25 787 41 90, wew. 31
e-mail: projekt@sabnie.pl

poniedziałek – piątek /7:45 – 15:45/

Dodaj komentarz

Skip to content