„Perspektywy” – Aktywizacja kobiet z gminy Sabnie nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 2009

Tytuł projektu: „Perspektywy”. Aktywizacja kobiet z gminy Sabnie nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
Koszt realizacji projektu: 93 225,00 zł (w tym 10,5% wkład własny)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Projekt był realizowany w okresie od 1 lipca 2009 do 31 grudnia 2009.

Celem projektu było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób niepracujących zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W projekcie wzięło udział 9 kobiet, które ukończyły kursy w zakresie: 8 osób pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera, 1 osoba wizaż.

Skip to content