LUBIĘ SZKOŁĘ – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Sabnie

Tytuł projektu:  „ LUBIĘ SZKOŁĘ – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Sabnie”

Okres realizacji:  1 sierpnia  2012 r. – 31 sierpnia 2013 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem ogólnym projektu jest pobudzenie do końca sierpnia 2013 r. aktywności uczniów Szkół Publicznych z terenu Gminy Sabnie w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych oraz przedsiębiorczości, poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, akcje wyjazdowe oraz przeszkolenie kadry /20 nauczycieli/.

Projekt skierowany jest do: wszystkich uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Sabnie.

W ramach projektu przewidziano:

  • zajęcia wyrównawcze – po 2 grupy w każdej szkole /15 osób w grupie/ – matematyczna i przyrodnicza /gimnazjum i 2 szkoły podstawowe/, zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu w okresie od września 2012 do czerwca 2013. W ramach zajęć zaplanowano zakup materiałów dydaktycznych i warsztatowych niezbędnych do ich przeprowadzenia. Zajęcia skierowane są do uczniów osiągających niedostateczne wyniki w nauce oraz posiadających opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Rekrutacja odbędzie się na podstawie wywiadu z nauczycielami i opinii,
  • zajęcia językowe – grupy 10-cio osobowe, skupiające uczniów z problemami w nauce w każdej ze szkół, prowadzone będą pod kątem usystematyzowania wiedzy przed egzaminem gimnazjalnym i sprawdzianem dla uczniów 6 klas w okresie od września 2012 r. do kwietnia 2013 r. Na potrzeby zajęć zakupione zostaną tablice i odtwarzacz CD, uczestnicy otrzymają materiały warsztatowe /podręczniki oraz materiały piśmiennicze/,
  • zajęcia informatyczne – zaplanowano powstanie 3 grup po 10 osób, skierowane do uczniów, którzy poza szkołą nie mają dostępu do komputera i Internetu. W ramach zajęć przewidziano dwie sesje wyjazdowe do Centrum Kształcenia na Odległość oraz zakup sprzętu niezbędnego do ich przeprowadzenia,
  • warsztaty dziennikarskie – po 1 grupie w każdej szkole /6 osób w grupie/. Zajęcia skierowane są do uczniów zainteresowanych dziennikarstwem, fotografią, mediami, uzdolnionych polonistycznie. Zadaniem grupy będzie redagowanie uczniowskiej strony internetowej szkoły, a wybrane artykuły będą umieszczane na stronie Gminy. W ramach zajęć zaplanowano wyjazd członków grup do redakcji regionalnej gazety, portalu internetowego i radia, gdzie poznają zasady funkcjonowania mediów. Zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu w okresie od września 2012 r. do czerwca 2013 r. Zakupione zostaną 2 aparaty foto.
  • pozalekcyjne zajęcia artystyczne – zajęcia taneczne – w ramach zajęć tanecznych powstaną 3 grupy warsztatowe po 10 osób. Rekrutacji dokonają asystenci koordynatora projektu oraz instruktorzy zajęć na podstawie kolejności zgłoszeń, zgody rodziców, opinii wychowawcy. Zajęcia artystyczne prowadzone będą w okresie od września 2012 r. do czerwca 2013 r., ostateczna lista uczestników powstanie po weryfikacji wiedzy i uzdolnień przez instruktorów. W ramach zajęć przewidziano wyjazd do Warszawy na przedstawienie teatralne, w którym udział wezmą wszyscy uczniowie Gimnazjum, oraz wyjazd do Siedlec na spektakl dla dzieci szkół podstawowych. Na potrzeby wyjazdu wynajęty zostanie autokar oraz zostaną zakupione bilety.
  • wakacyjny obóz edukacyjny – zaplanowano na lipiec 2013 r., w którym weźmie udział 60 uczestników. Głównym celem wyjazdu jest zorganizowanie aktywnego odpoczynku dzieciom i młodzieży pochodzącym z najuboższych rodzin z terenu gminy. Za skonstruowanie ostatecznej listy uczestników odpowiedzialni będą wychowawcy, dyrektorzy szkół oraz koordynator projektu,
  • Centrum Planowania Kariery – zaplanowano cykl spotkań doradcy zawodowego z młodzieżą gimnazjalną, 18 godzin spotkań grupowych i 40 godzin spotkań indywidualnych. Zajęcia będą prowadzone w okresie od września 2012 r. do maja 2013 r. W ramach zadania zostaną zakupione materiały dydaktyczne: książki, podręczniki, multimedia.
  • szkolne punkty wsparcia – dyżury logopedy i psychologa we wszystkich szkołach. Zaplanowano także cykl zajęć warsztatowych z zakresu komunikacji interpersonalnej dla uczniów I i II klas Gimnazjum /4 grupy/. Zakupione zostaną materiały warsztatowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Przewidziano szkolenie dla nauczycieli. W ramach szkolenia przewidziano zakwaterowanie i wyżywienie instruktora oraz nauczycieli – /20 osób/.

REGULAMIN SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Osoby do kontaktów w sprawach projektu:

Zespół Szkół w Sabniach – Pani Anna Nasiłowska

Szkoła Podstawowa w Zembrowie – Pani Joanna Rogozińska

Biuro projektu:

Urząd Gminy Sabnie
pokój nr 9 (parter)
ul. Główna 73
08-331 Sabnie

Tel.: 25 787 41 90, wew. 31
e-mail: projekt@sabnie.pl

poniedziałek – piątek /7:45 – 15:45/

Dodaj komentarz

Skip to content