Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Urząd Gminy Sabnie uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Sabnie prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Sabnie.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej przygotowany na podstawie art. 9c ust 1-5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 391 i 951 z późn. zm.) wg załączonego wzoru,
 2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wg załączonego wzoru.
 5. Pełnomocnictwo (przygotowane zgodnie z art. 33 KPA), jeżeli strona działa przez pełnomocnika w tym przypadku dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłatę skarbową pobiera się w przypadkach:

 • wniesienia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej 50 zł (z wyjątkiem: przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej)
 • zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności – 25zł
 • gdy strona działa przez pełnomocnika w wysokości 17,00zł

Opłatę skarbowa wnosi się na konto:

Urząd Gminy Sabnie  95 9221 0000 0030 0113 2000 0020

Termin załatwienia sprawy:

wpis dokonywany jest w terminie 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Wydanie zaświadczenia następuje w ciągu 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej.

Ponadto podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

 1. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) lub samodzielnego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Załączniki:

 1. REJESTR
 2. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Dodaj komentarz

Skip to content