Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują do ukończenia przez dziecko:

  • 18 roku życia
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia
  • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł, lub kwoty 764,00 zł,  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Wnioski  o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy przyjmowane są  od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku.

Wniosek składa się w organie właściwym ze względu

na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się

Wnioski o ustalenie prawa do poszczególnych świadczeń można pobrać ze strony

gopssabnie.naszbip.pl

Skip to content