Informacja dotycząca pomocy materialnej – stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Sabnie

Informacja dotycząca pomocy materialnej – stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Sabnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach informujeże wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyjmowane są od dnia  01 września do dnia  15 września  danego roku dla uczniów z terenu Gminy Sabnie.

Pomoc dotyczy uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych zamieszkałych na terenie Gminy Sabnie.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach pracy ośrodka.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600,00 zł na  osobę w rodzinie (art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 )

Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345,00 zł

Wnioski mogą składać: rodzice ucznia, pełnoletni uczniowie, dyrektorzy szkół.

Dla każdego ucznia składamy indywidualny wniosek

Stypendium nie przysługuje:

  • uczniom klas zerowych,
  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Sabnie.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

  1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (rocznie).
  2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

 

Wypłata stypendium będzie uzależniona od przedstawienia przez osoby wnioskujące o taką formę pomocy rachunków, poniesionych kosztów na cele edukacyjne.

 

Wnioski  o ustalenie prawa do stypendium można pobrać ze strony

gopssabnie.naszbip.pl

Skip to content