Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią:

  • 18 roku życia
  • 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej
  • bezterminowo, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, osobie uprawnionej w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej wysokości zasądzonych alimentów, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego   na kolejny okres zasiłkowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku.

Wniosek składa się w organie właściwym ze względu

na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego można pobrać ze strony

gopssabnie.naszbip.pl

Skip to content