Grodzisk

Powierzchnia w hektarach: 394,82
Liczba gospodarstw rolnych: 80
Liczba budynków mieszkalnych: 110
Liczba mieszkańców: 256

Nazwa miejscowości Grodzisk pochodzi od wczesnośredniowiecznego grodziska znajdującego się pomiędzy wsią o miejscowością Niewiadoma (więcej na ten temat).

Znane jest nadanie książąt Janusza mazowieckiego i Witolda z pierwszej połowy XV wieku mówiące o wsi Grodzisk. Ówcześni mieszkańcy to Rusini.

Od połowy XV wieku Grodzisk stanowił własność królewską. Należał do tak zwanej włości gródecko-grodziskiej, która do końca XV wieku była wydzierżawiana przez wielkich książąt prywatnym osobom. W 1463 roku starosta drohicki nałożył vadium pomiędzy Pawła Niewiadomskiego a Rusinów z Hołowienek i Grodziska.

W XV wieku Grodzisk należał do starostwa drohickiego, ale już od końca tego wieku był oddawany w dzierżawę osobom prywatnym. Pierwszym znanym dzierżawcą był Jakub Dowojnowicz starosta drohicki, po nim Jan Litawor Chreptowicz i jego żona, a od 1530 r. Stanisław Olędzki.

W 1846 roku sporządzono Wykaz wszelkich dóbr z hipoteki jawnych z wymienieniem właściciela i szacunku z dawnej guberni podlaskiej. Wieś była własnością Stanisława Młockiego, a jej wartość wynosiła 17 250 rubli srebrem.

W 1861 roku parafia Grodzisk wchodziła w skład dekanatu sokołowskiego Cerkwi unickiej i diecezji chełmskiej. W 1975 roku car skasował Kościół unicki w Królestwie Polskim a wyznawców podporządkował Cerkwi rosyjskiej. Powstał prawosławny dekanat sokołowski, do którego włączono parafię Grodzisk. Doszło do masakry ludności dzielnie broniącej swej cerkwi. 12 osób wywieziono do Rosji, a 2 zamordowano.

W 1883 roku w Grodzisku istniała szkoła początkowa.

Spis właścicieli i majątków ziemskich guberni siedleckiej powiatu sokołowskiego z 1888 roku podaje, że wieś należała do Stanisława Rzewuskiego.

Obecnie miejscowość Grodzisk liczy 276 mieszkańców. Leży przy drodze powiatowej relacji Nieciecz – Sabnie.

W Grodzisku znajduje się zabytkowy Zespół Dworski (informacje o zabytku).

Miejscowość jest siedzibą założonej w 1604 roku parafii (więcej na ten temat).

We wsi działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (informacje o OSP Grodzisk).

Galeria

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content