OGŁOSZENIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY SABNIE NA LATA 2022- 2030

 

     Wójt Gminy Sabnie  działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze  zm.). oraz Zarządzenia nr 56/2022  Wójta Gminy Sabnie z dnia 23 listopada 2022r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Sabnie na lata 2022-2030, ogłasza konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Sabnie na lata 2022-2030”.

Prace diagnostyczne i projektowe „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Sabnie na lata 2022-2030” obejmowały: ankietyzację, wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego
oraz warsztaty konsultacyjne. Wykorzystano również dane dostarczone z GUS oraz innych opracowań
i dokumentów planistycznych, które posiada Gmina.

Projekt Strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Politykę Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją oraz Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

W opracowaniu „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Sabnie na lata 2022-2030” uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołała
w Polsce, Europie i na Świecie pandemia w 2020 roku. Lawinowo narastająca niepewność powoduje konieczność radykalnej zmiany zarówno podejścia do zarządzania, czyli określania podstawowych celów i działań, jak i metod, technik ich realizacji. Niepewność w 2020 roku bierze się z tempa, zakresu, zasięgu, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian wywołanych pandemią w zglobalizowanej gospodarce w tym również, w niewielkich i pozornie lokalnych przedsięwzięciach. Trudno sobie wyobrazić, by w tak zmieniających się warunkach można było spokojnie kontynuować wypracowane w poprzednich latach kierunki działania. Negatywne skutki kryzysu może pogłębić konserwatyzm w podejściu do zarządzania JST, powolność i nieadekwatność dostosowań do bardzo szybko zmieniających się warunków. Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie będą nadążały w opracowaniu i wdrożeniu nowych strategii rozwoju lokalnego, podupadną
i stracą bezpowrotnie zaufanie mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców i turystów.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z „Projektem Strategii Rozwoju Gminy Sabnie na lata 2022-2030. Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny
być umieszczone w projekcie można zgłaszać
za pomocą załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: sekretariat@sabnie.pl. lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Sabnie, Sabnie ul. Główna 73  w terminie
od 23.11.2022 do  14.12.2022 r., bądź ustnie oraz pisemnie podczas dyżuru konsultacyjnego, które odbędą się:

w dniu 9.12.2022 r. w godzinach od 9.00 do 10.00 w budynku Urzędu Gminy Sabnie (Sala posiedzeń).

                                                                                                                                    Wójt Gminy  Sabnie

                                                                                                                             /-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Strategia Rozwoju Gminy Sabnie na lata 2022-2030 22.11.2022

Konsultacje społeczne – Formularz zgłaszania uwag

Dodaj komentarz

Skip to content