XLVI Sesja Rady Gminy Sabnie

W dniu 25 maja 2018 r.  (piątek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Sabnie. Zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Sabnie za rok 2017.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r.
 6. Uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 7. Zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sabnie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sabnie na lata 2018-2023”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018r.
 12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, informacje.
 14. Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2018 z Sesji Rady Gminy z dnia 27 marca 2018r. i protokołu Nr XLV/2018 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 30 kwietnia 2018r.
 15. Zamkniecie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content