OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 7/2017 oraz NABÓR nr 8/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

CEL OGÓLNY 3: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości powiązań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1: Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej

                                              przez: rozwijanie działalności gospodarczej

I.         Termin składania wniosków:  

Termin, od którego można składać wnioski: od 15 marca 2017 r. od godziny 7.30
Termin, do którego można składać wnioski: do 31 marca 2017 r. do godziny 15.30

II.      Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”
Warszawska 51 lok. 7
17-312 Drohiczyn

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

 • Wniosek jest składany w terminie naboru bezpośrednio czyli: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną;
 • Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane;
 • Dokumenty należy złożyć w siedzibie biura LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek – piątek w godzinach 7.30-15.30;
 • Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym;
 • Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w biurze LGD ten wniosek;
 • O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru;
 • Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD, lub samorząd województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 • Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
 • Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełniane w pliku typu EXCEL, natomiast BIZNESPLAN w pliku typu WORD/EXCEL zgodnie z dokumentami udostępnionymi w danym ogłoszeniu.

IV.   Formy wsparcia i Finanse – podejmowanie działalności gospodarczej:

Przy operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, pomoc przyznawana jest w formie premii.

 • Maksymalna wysokość wsparcia – 100.000,00 zł
 • Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 000,00 zł

V.      Formy wsparcia i Finanse – rozwijanie działalności gospodarczej:

Przy operacji na rozwijanie działalności gospodarczej, pomoc przyznawana jest w formie refundacji  do 70% kosztów  kwalifikowanych.

 • Maksymalna wysokość wsparcia – 300 000,00 zł (do 70% kosztów kwalifikowalnych)
 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł (do 70% kosztów kwalifikowalnych)
 • Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 051.167,00 zł.

Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Pełna dokumentacja dotycząca naborów jest udostępniona:

1)      w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn,

2)      na stronie www.tygieldolinybugu.pl

W sprawach dotyczących konkursów informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, tel./fax.: 85 655 77 06, e mail: biuro@tygieldolinybugu.pl

Dodaj komentarz

Skip to content