XIX Sesja Rady Gminy Sabnie

Uprzejmie zapraszam na XIX Sesję Rady Gminy Sabnie, która odbędzie się w dniu 03 marca 2016r. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres miedzy sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy za 2015r.
 6. Zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach: Kupientyn, Kupientyn- Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach Kupientyn, Kupientyn- Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sabnie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sabnie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Sabnie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Sabnie w 2016r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r.
 14. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, informacje.
 16. Przyjęcie protokołu Nr XVII /2016 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 29 stycznia 2016r. i Nr XVIII/2016 z dnia 26 lutego 2016r.
 17. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content