Sprostowanie artykułu „Kolejny zmarnowany sezon władz Gminy Sabnie” opublikowanego w numerze 32/2015 tygodnika Wieści Sokołowskie z dnia 19 sierpnia 2015 r.

1. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie zbiornika retencyjnego Niewiadoma, obiektu zbiornika głównego Niewiadoma dnia 25 maja 2015 r. W tym terminie nastąpiło ostateczne zakończenie procesu budowlanego. Sugerowanie jakoby sezon letni w roku 2015 był „kolejnym” w którym samorząd Gminy Sabnie miałby przystosowywać zbiornik do rekreacji jest przykładem pisania tekstu pod tezę, przy braku weryfikacji faktów.

2. Pan redaktor Maurycy Rejowski nie wykazał się należytą starannością i rzetelnością dziennikarską przy zbieraniu materiałów do artykułu. Do Urzędu Gminy Sabnie nie wpłynęło żadne pismo z zapytaniami odnośnie opisanej w artykule tematyki. Nie nawiązano również w tej sprawie kontaktu telefonicznego. W związku z tym pan redaktor nie jest uprawniony do stwierdzenia, że władze Gminy Sabnie „nie zrobiły nic” w zakresie rozwoju rekreacji. Aktualnie prowadzone są działania w celu wyznaczenia strefy ciszy, która ułatwi korzystanie ze zbiornika zarówno wędkarzom, jak i osobom używającym sprzętu pływającego. W lipcu zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy przystani przystosowanej do wodowania i cumowania jednostek pływających. Gmina zamierza pozyskać środki zewnętrzne na wykonanie tej inwestycji. Decyzja odnośnie ewentualnego ustanowienia kąpieliska na terenie zbiornika Niewiadoma zostanie podjęta przez Radę Gminy Sabnie po analizie wszystkich kosztów, korzyści i zagrożeń. Pan redaktor Maurycy Rejowski powołał się na przykład zbiornika wodnego w Kałuszynie ukazując go jako wzór dobrze prowadzonego kąpieliska. Niestety nawet tam na początku sierpnia miała miejsce tragedia głośna na całą Polskę – utonięcie dziecka. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie ustanowienia kąpieliska na zbiorniku Niewiadoma będą wzięte pod uwagę wszystkie czynniki – także ryzyko związane z możliwością wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń.

3. Samorząd Gminy Sabnie nie jest odpowiedzialny za nadzorowanie nawożenia pól przez mieszkańców Gminy Sabnie i także nie jest uprawniony do „zabraniania” tego rolnikom. Zgodnie z art. 41 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu jeżeli rolnik przechowuje lub stosuje gnojówkę w sposób niezgodny z ustalonym planem nawożenia to podlega odpowiedzialności karnej. Organem właściwym do przeprowadzenia kontroli jest w takim przypadku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Zaznaczam ponadto, że Wójt Gminy Sabnie nie rozstrzyga czy w sytuacji rzekomego stwierdzenia wystąpienia intensywnego zapachu gnojowicy przez pana redaktora Maurycego Rejowskiego nawożenie zostało wykonane w sposób niezgodny z przepisami prawa.

4. Przedstawiciele samorządu Gminy Sabnie nigdy nie twierdzili, że nie utworzono kąpieliska na zbiorniku Niewiadoma z powodów finansowych. Powołując się na przykład zbiornika wodnego w Kałuszynie i wprowadzenia opłat za korzystanie z niego oraz parkowanie pan redaktor Maurycy Rejowski wykazał się brakiem wiedzy w zakresie źródeł finansowania projektu i uwarunkowań użytkowania zbiornika. Projekt „Budowa zbiornik retencyjny Niewiadoma, obiekt Zbiornik główny Niewiadoma” został w 85% współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności został on zakwalifikowany jako projekt niegenerujący dochodu. W związku z tym Gmina Sabnie nie może wprowadzić opłat za korzystanie z obiektu. Ponadto informuję, że nawet gdyby istniała możliwość pobierania opłat przez Gminę Sabnie to nie zostałyby one wprowadzone ponieważ zbiornik powstał za publiczne pieniądze jako obiekt celu publicznego, służący wszystkim mieszkańcom.

5. Zawarta w artykule informacja jakoby nad zbiornikiem Niewiadoma znajdował się bar jest nieścisła. Do dnia dzisiejszego nie wydano żadnej decyzji o warunkach zabudowy dla lokalu gastronomicznego położonego w sąsiedztwie zbiornika.

6. Gmina Sabnie dokłada starań do zapewnienia bezpieczeństwa osób użytkujących zbiornik Niewiadoma. Zarządzeniem Nr 34/2015 Wójta Gminy Sabnie z dnia 09 lipca 2015r. wprowadzono Regulamin korzystania z terenu Zbiornik główny Niewiadoma. Jest on wywieszony w kilku punktach obiektu. Stoimy na stanowisku, że na akwenach należy szczególnie dbać o bezpieczeństwo osób z nich korzystających. To Gmina Sabnie, jako właściciel terenu, jest odpowiedzialna za to żeby nie dochodziło do sytuacji, które zagrażają życiu lub zdrowiu osób na nim przebywających. Samorząd gminny koordynuje wszystkie działania związane z korzystaniem ze zbiornika. Niestety zdarzają się sytuacje, w których osoby nieświadome przepisów i swoich obowiązków narażają siebie oraz inne osoby na zagrożenie. Przykładem może być organizacja zawodów wędkarskich dla osób niepełnoletnich przez osobę powiązaną rodzinnie z panem redaktorem Maurycym Rejowskim. Impreza dla dzieci nad otwartą wodą została przygotowana bez zgłoszenia zarządzającemu terenem. Sygnał ze strony pracownika Urzędu Gminy Sabnie odnośnie potrzeby zawiadomienia o planach organizacji wydarzenia zarządzającemu obiektem spowodował odwołanie zawodów. Samorząd Gminy Sabnie jest otwarty na wszelkiego rodzaju inicjatywy rekreacyjne odbywające się na terenie Zbiornika Niewiadoma. Należy jednak pamiętać o tym, że powinny one być organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

zbiornik

Dodaj komentarz

Skip to content