Zaproszenia na XXIX Sesję Rady Gminy w Sabniach

Dnia 28 stycznia 2012 r. (poniedziałek) o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XXIX/2013 Sesja Rady Gminy w Sabniach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Zapoznanie z uchwałami Nr Si.19.2013, Si.20.2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach z dnia 14 stycznia 2013 r.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjecie uchwały w sprawie podziału Gminy Sabnie na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych  komisji wyborczych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sabnie.
 8. Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sabnie.
 11. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Sabnie.
 12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
 14. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, informacje.
 16. Przyjecie protokółu Nr XXVII/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2012r. oraz protokółu Nr XXVIII/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012r.
 17. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content