Konsultacje Programu współpracy Gminy Sabnie z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Sabnie zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektu „Programu współpracy Gminy Sabnie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Uwagi można kierować do dnia 18 grudnia 2012 r. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@sabnie.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje – organizacje pozarządowe).

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Załącznik:
Projekt programu

Dodaj komentarz

Skip to content