XX Sesja Rady Gminy w Sabniach

28 czerwca 2012r. (czwartek) o godzinie 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XX Sesja Rady Gminy w Sabniach. Zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” w zakresie projektu dodatkowych zadań planowanych w ramach strategii.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres miedzy sesjami.
 5. Zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2011 rok.
  • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu,
  • przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu,
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium,
  • przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium,
  • dyskusja.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy   wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011r.
 10. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sabnie, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.” Wyszkoleni strażacy OSP – bezpieczna Gmina Sabnie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 14. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sabnie na lata 2012 – 2017”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
 17. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski, informacje.
 19. Przyjęcie protokółu Nr XIX z Sesji Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 maja 2012r.

Dodaj komentarz

Skip to content