XIV Sesja Rady Gminy

Dnia 29 grudnia 2011 r. (czwartek) o godzinie 11-tej  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy w Sabniach, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok.
  • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  • odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
  • podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022.
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2012 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sabnie na rok 2012”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sabnie na rok 2012”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2011-2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, informacje.
  • zapoznanie z pismem Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim.
  • zapoznanie z pismem Prokuratora Generalnego
 13. Przyjęcie protokółu nr XIII/2011 z sesji Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 listopada 2011 roku.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content