Zgłaszanie kandydatów na ławników

Rada Gminy w Sabniach jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2012-2015.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca 2011 r.

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców że w dniu 30 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2007. W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia Rada Gminy w Sabniach jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2012-2015.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI

Dodaj komentarz

Skip to content